As at là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự hocbong2016.net.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: As at là gì

symbol that joins the name of a person or a department in an organization to lớn a domain name name to make an email address:
used in financial records lớn show the price, rate, etc. of a particular thing or of each of a number of things on a list:
We use at after a verb when we are talking about directing something towards another person or thing, often with verbs of perception and communication (smile at, shout at, wave sầu at): …
When we talk about buildings, we often use at the lớn refer lớn the building itself. When we refer khổng lồ the activity that happens in the building, we don’t use the after at or in: …
We don’t normally use at, on or in before time expressions beginning with each, every, next, last, some, this, that, one, any, all: …
*

khổng lồ separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*Xem thêm: Review Tinh Chất Mầm Đậu Nành Nguyên Thảo Webtretho, Mầm Đậu Nành Isoflavon Nguyên Thảo Có Tốt Không

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Ví Dụ Về Vai Trò Của Thực Tiễn Đối Với Nhận Thức ? Thá»±C TiễN Lã  Gã¬

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message