Clamp Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Clamp là gì

*
*
*

clamp
*

clamp /klæmp/ danh từ đụn (gạch ốp để nung, đất, rơm...) nước ngoài rượu cồn từ chất thành đống, xếp thành đống danh từ cái kẹp, bàn kẹp; mẫu duy trì (nói chung) nước ngoài cồn từ cặp, chặt lại; kẹp chặt lại, ổn định lại (thông tục) (+ down upon) kiểm soát nghiêm ngặt hơn (thông tục) (+ down) bức tốc (sự kiểm soát...)
loại ghimdòng kẹp o vòng xiết, dòng kẹp Cơ cấu sử dụng để giữ im một vật tạo chỗ. o bàn kẹp; chiếc móc § bvà clamp : vòn bít, đai nẹp § belt clamp : (cái) móc dây an toàn § bus bar clamp : (cái) kẹp thanh sở hữu § cable clamp : (cái) kẹp dây cáp sạc § casing clamp : vòn kẹp giữ ống chống § drilling clamp : chiếc xiết (cần khoan) § drive clamps : các lớp xiết cần lái § external clamp : vành kẹp xiết không tính (giữ cần ống khoan) § external line-up clamp : vành kẹp xiết kế bên (giữ cần ống khoan) § ground clamp : kẹp đầu giây tiếp đất § hose clamp : vành đỡ bộ truyền nhún nhường § internal clamp : vành kẹp xiết vào (giữ cần ống khoan) § internal line-up clamp : vành kẹp xiết vào (giữ cần ống khoan) § leak clamp : vòng khóa chống rò § line-up clamp : vòng xiết, mẫu kẹp § pipe clamp : loại kẹp ống § pipeline clamp : vành khớp đường ống § ring clamp : kẹp vòng, khóa vòng § river clamp : khối dằn (có tác dụng cân nặng bằng khỏi chòng chành) § safety clamp : (cái) kẹp bình an § screw clamp : kẹp đinh ốc, kẹp đinc vkhông nhiều § terminal clamp : vòng tiếp nối, vòng ráp nối § tube clamp : loại kẹp ống § weight clamp : khối dằn (khỏi chòng chành) § welding clamp : vòng hàn § wire line clamp : dòng siết; chiếc kẹp dây § clamp connection : sự nối chặt

Xem thêm: Khái Niệm Về Điện Trở Nhiệt Ntc Là Gì ? Cấu Tạo Của Điện Trở Nhiệt Ntc

*

*

*

clamp

Từ điển Collocation

clamp verb

ADV. firmly, tight/tightly | together Clamp the pieces of wood together while the glue sets.

PREPhường. around/round She clamped her arms around hyên ổn. | on/onkhổng lồ He clamped his hvà firmly onkhổng lồ Jack"s shoulder. | over A large h& clamped over her mouth. | khổng lồ The dog"s jaws werwe clamped lớn his leg.

PHRASES clamped between your teeth He had a large cigar clamped between his teeth. | clamp shut His mouth clamped shut. PHRASAL VERBS clamp down

ADV. hard

PREP.. on to clamp down hard on bullying

Từ điển WordNet


n.

v.

fasten or fix with a clamp

clamp the chair together until the glue has hardened

impose or inflict forcefully

The military government clamped a curfew onkhổng lồ the capital