Danh từ của decide

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ hocbong2016.net.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.
Bạn đang xem: Danh từ của decide

Making the decision : instances of a relatively proactive & planned approach khổng lồ deciding that placement was needed.
Instead, we decided lớn draw on our own collaborative sầu experiences with the " aging và society " paradigm.
Eventually, she decided khổng lồ take over full-time caring, & chose not khổng lồ renew the contract with the agency.
In order khổng lồ meet these objections, it was decided to focus on " orientation towards living in an old home " as the dependent variable.
When a teacher decides lớn work with the extra vocabulary, one theme requires three sessions per week over a four-week period.
Thus, it was decided to thử nghiệm the hypothesis that childhood trauma and neuroticism scores might be significantly related.
One generation later, young businessmen with a higher màn chơi of education than their predecessors have sầu decided to lớn enter the political aremãng cầu themselves.
We therefore decided to pool the 4 different mixed treatments together prior khổng lồ further hypothesis testing.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu thị cách nhìn của những biên tập viên hocbong2016.net hocbong2016.net hoặc của hocbong2016.net University Press hay của các đơn vị cấp phép.


Xem thêm: Tình Trạng Hook Up With Là Gì ? Có Nên Hook Up Với Bất Kỳ Ai Không? ?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Keep In The Dark Là Gì ? In The Dark Có Nghĩa Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語