Đề thi môn lịch sử thi tốt nghiệp thpt 2021

Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo đang ra mắt đề xem thêm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021. Dưới đây là câu trả lời gợi nhắc đề tham khảo môn Lịch sử bởi thầy giáo tổ Lịch sử – Hệ thống giáo dục và đào tạo HOCMAI triển khai.

*

(F5 để update tin bắt đầu nhất…)

1. Đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31A
2A12A22D32A
3C13C23A33C
4A14A24A34A
5D15B25A35B
6B16A26C36D
7A17A27A37B
8C18D28A38A
9B19C29D39B
10A20D30A40C

2. Đề tsay đắm khảo

Tải file PDF: Link

*
*
*
*


*