Đề Thi Tiếng Anh Lớp 2

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học kì 2Nội dungbài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2II. Nội dungđề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 2số 3Sở đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Nội dungđề tiếng Anh lớp 2 học kì 2

Điền từ bỏ thích hợp dứt từ dưới đây.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2

a. c_assroom: lớp học

b. sc_ool: ngôi trường học

c. t_acher: giáo viên

d. boo_: sách

e. sm_ll: nhỏ

f. n_ce: đẹp nhất, tốt

g. _en: cái bút

h. w_ter: nước

Sắp xếp rất nhiều từ bỏ sau đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ không giống loại

1. a. whiteb. brownc. oranged. apple
2. a. colorb. eightc. fourd. nine
3. a. bananab. applec. seesawd. grape
4. a. swingb. seesawc. pinkd. hide-and-seek
5. a. Ib. hec. Shed. Peter
6. a. dob. playc. sayd. Linda
7. a. penb. bookc. dod. crayon
8. a. teacherb. momc. dadd. son

Đáp ánđề chất vấn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền từ bỏ phù hợp ngừng từ sau đây.

a. classroom: lớp học

b. school: ngôi trường học

c. teacher: giáo viên

d. book: sách

e. small: nhỏ

f. nice: rất đẹp, tốt

g. pen: mẫu bút

h. water: nước

Sắp xếp số đông trường đoản cú dưới đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – Nam is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has trăng tròn students.

f – This is my mother.

Chọn từ không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài bác tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một vần âm tương thích vào khu vực chấm để chế tác thành từ bỏ bao gồm nghĩa:

1. scho….l

2. m…..sic room

3. b……g

4. rubb…. r

5. cl….ss room

6. op….n

Bài 2. (3 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): Hoàn thành các câu sau

1. Which ……your school?

2. open ………book.

3. How…….. you ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài bác tập tiếng Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1: Điền đúng từng vần âm được 0,5 điểm.

1. school

2. music room

3. bag / big/ bug

4. rubber

5. class room

6. open

Bài 2: Sắp xếp đúng từng câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

Xem thêm: Chân Giò Làm Món Gì Ngon

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng từng từ bỏ được 0,5 điểm.

1. is

2. your

3. are

4. is

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học viên từ vấn đáp về phiên bản thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Anh số 1

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read and choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 số 2

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read và choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn tự mang nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 A. socksB. shortsC . kitchenD. coat
2 A. sheepB. dressC. T-shirtD. pants
3 A. fishB. shoesC. lionD. goat
4 A. living roomB. hatC. bedroomD. bathroom
5 A. houseB. apartmentC. chairD. dining room

IV. Count and write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. seven + eight =________________

2. eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences và translate in to Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / Do / lượt thích / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom & Tlặng in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết từ bỏ .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p i) con heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) nhỏ cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con ngựa vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) con hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) bé sư tử

Sở đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề khám nghiệm tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen & match. (1pt)

*

Question 2: Listen and circle (1 pt)

*

Question 3. Listen and number (1pt)

*

Question 4. Listen & color (1pt)

*

Question 5. Listen, look và complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read and match

1. princess; 2. monkey; 3. bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love khổng lồ skate.

4. I lượt thích khổng lồ swyên.

5. My sister is cleaning the room.

IV. Read & choose the correct answer.

1. A. fly

2. B. cowboy

3. C. flower

4. B. grass

5. A. book

6. C. star

V. Recorder the letters

1. o c h l t a c o e -> chocolate

2. theet -> teeth

3. e t f e -> feet

4. kspi -> skip

5. w o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi giờ Anh học kì 2 lớp 2số 3

I. Read & match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề tiếng Anh lớp 2 học kì 2số 3

I. Read và match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I lượt thích khổng lồ drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have sầu to lớn brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying khổng lồ the flowers;

IV. Read và choose the correct answer

1 – A. clown; 2 – C. step; 3 – B. pram;

4 – A. chicken; 5 – B. chips; 6 – C. cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP.. TIẾNG ANH LỚP.. 2 HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh – Lớp 2