Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kì 1

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 tất cả lời giải được tổng đúng theo tinh lọc trường đoản cú đề thi môn Tiếng Anh 3 của các trường trên cả nước để giúp đỡ học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm trên cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Chọn với khoanh tròn từ không giống nhiều loại cùng với hầu hết từ bỏ sót lại

1A. you B. fatherC. mother

2A. old B. nice C. ten

3A. hisB. she C. he

4A. how B. who C. too

II. Nối những câu hỏi ở cột A cùng với các câu vấn đáp nghỉ ngơi cột B.

A B
1. What’s your name? a. I’m fine, thank you.
2. May I go out? b. My name’s Hue.
3. How are you? c. Nice to lớn meet you, too
4. Nice lớn meet you d. Sure
Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

III. Đọc với nối.

*
*
*
*
*
*
*
*

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -

IV. Sắp xếp lại những từ nhằm sinh sản thành câu đúng.

1. name / is / Lily / My /. /

___________________________________________________________________

2. your / please / book / Open / , /

___________________________________________________________________

3. in / May / out / I / ? /

___________________________________________________________________

4. This / school / my / is / . /

___________________________________________________________________

V. Nhìn vào trực rỡ và viết những từ tương thích.

*
1.…………...your book, please.
*
2. They are my ………………
*
3. A: Is your………… big ? B: Yes, it is.
*
4. This is a ……………..

Đáp án và Thang điểm

I.

1. you 2. ten 3. his 4. too

II.

1 – b 2 – d 3 – a 4 – c

III.

1. B 2. A 3. D 4. C

IV.

1.My name is Lily.

2. mở cửa your book, please.

3. May I go out ?

4. This is my school

V.

1, Cthua trận 2. friend 3. pen 4. bag

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. VIẾT TIẾNG ANH CHO CÁC SỐ SAU

A)

*

B)

*

C)

*

D)

*

E)

*

II. ĐIỀN CHỮ CÁI CÒN THIẾU VÀ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT

a.A__D Y__ __: _______________________________

b.G__A__DM__ __HE__: _______________________

c.G__EE__: __________________________________

d.F__I__ __D: ________________________________

III. SẮP. XẾPhường. LẠI CÁC CHỮ CÁI SAU

a.VELTWE: ____________________________________________

b.HETY: _______________________________________________

c.HATT: _______________________________________________

d.PELSL: _______________________________________________

IV. ĐIỀN TỪ CÒN THIẾU

a.__________ are you? - __________ very well, __________.

b.__________ is that? - __________ my friend, Long.

c.Hello, Long. __________ lớn meet __________.

d.How __________ __________ you, Long?

e.I’m seven __________ __________.

f.Are __________ your __________? – Yes, __________ ________.

V. TRẢ LỜI CÂU HỎI

a.How vì chưng you spell your name?

______________________________________________________

b.How old are you?

______________________________________________________

c.Is this Luna? (Yes)

______________________________________________________

d.Is that your mother? (No)

______________________________________________________

e.Who is that? (friover, Huong)

______________________________________________________

f.Are they your friends? (No)

______________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

A. nineB. threeC. oneD. sevenE. eight

II.

A. A__D Y__ __: _____And you: Thế còn bạn

B. G__A__DM__ __HE__: Grandmother: bà

C. G__EE__: __Greet: Lời chào (Green: màu sắc xanh)

D. F__I__ __D: Friend: bạn bè

III.

A. VELTWE: TWELVE

B. HETY: THEY

C. HATT: THAT

D. PELSL: SPELL

IV.

A. How are you? – I am very well, thanks.

B. Who is that? – That’s my friover, Long.

C. Hello, Long. Nice to lớn meet you.

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Warcraft 3 Cơ Bản, Các Chiến Thuật

How old are you, Long?

E. I’m seven years old.

F. Are they your friends? – Yes, they are.

V.

A. It is L - E, Le.

B. I am ten years old

C. Yes, it is.

D. No, it isn’t.

E. That is my friover. Her name is Huong.

F. No, they aren’t.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Reorder the letters to lớn have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order lớn make correct sentence.

1. is/ my/ This/ frikết thúc./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The thể hình _________ old.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. school 2. library 3. name 4. spell 5. what 6. class 7. take 8. dog

II.

1. This is my new frikết thúc.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How vì chưng you spell your name?

III.

1. Yes 2. It isn’t/ It is not 3. is 4. is

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất

1. Hello, My ______ is Linda.

a. name b. is c. I am

2. What is ______ name?

a. name b. my c. your

3. Nó là một trong cây cây viết chì.

a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.

4. How do you ______ your name?

a. what b. is c. spell

5. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6. What is this?

a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Sắp xếp từ theo riêng biệt từ bỏ đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào một trong những chữ cái để tạo thành một tự hoàn hảo.

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối những từ bỏ tiếng Việt ngơi nghỉ cột A phù hợp với gần như trường đoản cú giờ đồng hồ anh tươn ứng với chúng sinh sống cột B.

A B
1) cây viết mực a/ apple
2) quả táo b/ pencil
3) cây viết chì c/ pen
4) vật chuốt viết chì d/ School bag
5) loại cặp e/ rubber
6) cây thước kẻ f/ book
7) cục tẩy g/ Pencil sharpener
8) quyển sách h/ ruler
Đáp án: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -
IV. Sắp xếp những trường đoản cú thành câu hoàn hảo.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> _______________________________

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> _______________________________

3. Mai/ am/ I/ .

=> _______________________________

4. are/ How/ you /?

=> _______________________________

V. Trả lời thắc mắc về phiên bản thân em.

1. What"s your name?

_______________________________

2. How are you?

_______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – a 2 – c 3 – b 4 – c 5 – a 6 – c 7 – b 8 - a
II. a. computer b. library c. pencil d. friend
III.