ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 3 HỌC KÌ 2

Lúc làm đề thi để sở hữu cảm hứng nhỏng thi thật. Quý Khách hãy áp dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông Lúc không còn giờ đồng hồ thi. Chúc các bạn thi đạt tác dụng tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 2

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cat B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. cát B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minh city 

 

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

 

V. Look and read. Put a tiông chồng (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jachồng is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Vậy Thì Nhiều Tiền Để Làm Gì (Rap Việt) Mp3, Tiền Nhiều Để Làm Gì

 

 

VI. Read the passage & select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys & girls

 

ĐÁPhường. ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minch citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề bình chọn, đề thi Tiếng Anh lớp 3 có câu trả lời khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( có đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( bao gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
Khi làm đề thi để có cảm hứng nhỏng thi thật. Bạn hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp cho bạn đếm ngược thời hạn thi và rung chuông lúc hết giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt công dụng tốt!!!