ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 1

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 tất cả đáp án

Với Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 tất cả giải đáp được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 4 của những trường trên toàn quốc để giúp học sinh đầu tư ôn luyện tự đó đạt điểm cao trong số bài thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. vị D. like

3. A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào tranh ma nhằm xong xuôi các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have sầu __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn tự thích hợp trong hộp thoại để điền vào khu vực trống

happy England friover dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Lindomain authority. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi không nên trong những câu sau và sửa lại đến đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have sầu English in Friday. _____________________
4. My birthday is on the twenty of December. _____________________

Question 5: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have sầu English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to fly a kite.

2. They went to lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. fifth B. eight C. eleven D. one

2. A. November B. Sunday C. Friday D. Monday

3. A. Vietnam giới B. country C. America D. Australia

4. A. write B. kite C. fly D. listen

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. – What can you do? – I can _____________.

A. skip

B. swimming

C. to play badminton

D. cooking

2. – What are they doing? – They _____________.

A. is writing a dictation

B. are writing a dictation

C. write a dictation

D. to lớn write a dictation

3. – What day is it today? – It is _____________.

A. the seven of June

B. the tenth of August

C. second of December

D. third of March

4. – Thank you so much. –________________.

A. Not much.

B. No thanks.

C. Yes, please.

D. You’re welcome.

Exercise 3: Dùng những trường đoản cú cho sẵn xong xuôi đoạn đối thoại sau

playing What listening flying

A: I have sầu a new kite. Let’s fly it.

B: I’m sorry but I don’t like (1) ___________ kites.

A: (2) ___________ vì chưng you like doing?

B: I lượt thích (3) ___________ to music and (4) ____________ football.

What about you?

A: I lượt thích playing football, too.

B: Ok. Let’s play.

1.2.
3.4.

Exercise 4: Read & write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from nhật bản. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Lindomain authority is from England. She is English. Jaông chồng & Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

TRUE or FALSE?

1. She is Akio.
2. She is Vietnamese.
3. Her school is International School.
4. Her class has got twelve students.
5. Her friends are from Vietnam.
6. Jack is from America.
7. Meimei isn’t Japanese.
8. Alex is Australian.
9. They play games together.

Xem thêm: Những Câu Chuyện Vui Về Tình Yêu Mới Nhất Cho Bạn, Truyện Cười Tình Yêu

10. They are happy.

Exercise 5: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu trả chỉnh

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ piano/ the/?

……………………………………………………………………………

4. is/ My/ Japan/ from/ teacher.

……………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. A2. A3. B4. B

Exercise 2:

1. A2. B3. B4. D

Exercise 3:

1. flying2. What
3. listening4. playing

Exercise 4:

1. T2. F3. T4. F5. F
6. T7. T8. T9. T10. T

Dịch đoạn văn

Xin kính chào, tôi tên là Akio. Tôi tới từ Japan. Tôi là bạn Nhật Bản. I nói giờ Nhật với tiếng Anh. Trường của tớ là trường nước ngoài. Nó thương hiệu là ngôi trường Quốc tế Hoa hồng. Tôi có nhiều fan chúng ta. Lớp tôi bao gồm trăng tròn học viên. Họ cho từ không ít nước nhà không giống nhau. Linda đến từ nước Anh. Cô ấy là tín đồ Anh. Jaông chồng với Jill đến từ nước Mỹ. Họ là fan Mỹ. Meimei tới từ Malaysia. Cô ấy là người Malaysia. Alex tới từ nước Úc. Chúng tôi liên tiếp chơi cầu lông, và nghịch trốn search cùng nhau. Điều đó thì hết sức độc đáo.

Exercise 5:

1. How old is she?

2. There are 5 people in my family.

3. Can you play the piano?

4. My teacher is from nhật bản.

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ bỏ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. My father often …………..to lớn work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have sầu B. has C. to have D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. to play D. plays

4. Lili & Alan …………. homework at 7 o’cloông chồng.

A. vị B. dos C. does D. to lớn do

5. Her friends like ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân cùng sửa lỗi không nên trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where bởi you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have sầu History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau sang giờ Anh

1. Cô ấy là một học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn không hề ít.

___________________________________________________

4. Hôm ni là sản phẩm mấy?

___________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi vì we have Math?

4. I go lớn primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: Chọn tự khác loại

1. A. yesterday B. went C. had D. got

2. A. date B. Monday C. Tuesday D. Thursday

3. A. fly B. plane C. write D. read

4. A. England B. Japan C. America D. November

Question 2: Chọn từ tương thích điền vào vị trí trống

English favourite today in Tuesday

A: What day is it (1).................................., Nam?

B: It’s (2)........................................

A: What subjects vị you have sầu today?

B: I have Maths, Science, Music và (3)...........................................

A: What is your (4)......................................... subjects?

B: Maths & English.

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng với trả lời câu hỏi

This is my new friend. His name is Peter. He is from America. He is a pupil at Hanoi International School. His hobby is playing football & reading books. He can sing many Vietnamese songs. In his miễn phí time, he often goes khổng lồ the music club. He is happy there.

1. Where is Peter from?

............................................................................................................................

2. What is his hobby?

............................................................................................................................

3. Can he sing Vietnamese songs?

............................................................................................................................

4. What does he vì chưng in his miễn phí time?

............................................................................................................................

Question 4: Tìm lỗi không đúng trong các câu sau và sửa lại mang lại đúng

1. What subject does you have sầu today? ____________________
2. He are from Malaysia. ____________________
3. I go from Quynh Hai primary school. ____________________
4. They have sầu English yesterday. ____________________

Question 5: Dựa vào tranh con chấm dứt các câu sau