De Thi Tiếng Anh Lớp 4 Kì 1 Năm 2021

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc

Haylambởi vì soạn cùng học hỏi Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc, bao gồm đáp án với trên 100 đề thi môn Tiếng Anh được tổng đúng theo tự các trường trung học phổ thông bên trên toàn quốc sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm với ôn luyện nhằm đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 4 kì 1 năm 2021

*

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(ko nhắc thời gian phạt đề)

(Đề số 1)

I. Read và match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where vì chưng you have English?

B. When vì chưng you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read and answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a xe đạp.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she lượt thích doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read và match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read & answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không nhắc thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

I. Sắp xếp những từ bỏ nhằm chế tạo thành câu trả chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn trường đoản cú bao gồm phần gạch men chân phát âm khác.

1. A. music

B. build

C. cut

D. student

2. A. foot

B. book

C. good

D. moon

3. A. Sunday

B. come

C. home

D. some

4. A. holiday

B. many

C. stay

D. date

III. Điền vần âm phù hợp vào nơi trống

1. N_ce t_ see _ou again.

Xem thêm: Ù Tai Là Điềm Báo Gì ? Bạn Sẽ Giật Mình Khi Biết Câu Trả Lời

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I"m f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết các mon trong thời điểm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -

Tháng 2 -

Tháng 3 -

Tháng 4 -

Tháng 5 -

Tháng 6 -

Tháng 7 -

Tháng 8 -

Tháng 9 -

Tháng 10 -

Tháng 11 -

Tháng 12 -

ĐÁPhường ÁN

I. Sắp xếp những từ nhằm tạo ra thành câu trả chỉnh

1 - What does Linch have sầu subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn tự tất cả phần gạch men chân vạc âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền vần âm tương thích vào địa điểm trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I"m fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết những mon những năm theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY

Tháng 2 - FEBRUARY

Tháng 3 - MARCH

Tháng 4 - APRIL

Tháng 5 - MAY

Tháng 6 - JUNE

Tháng 7 - JULY

Tháng 8 - AUGUST

Tháng 9 - SEPTEMBER

Tháng 10 - OCTOBER

Tháng 11 - NOVEMBER

Tháng 12 - DECEMBER

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phân phát đề)

(Đề số 3)

I. Choose the odd one out.

1. A. morning

B. evening

C. afternoon

D. birthday

2. A. Japan

B. American

C. English

D. Vietnamese

3. A. Monday

B. birthday

C. Friday

D. Tuesday

4. A. second

B. third

C. five

D. fifth

5. A. piano

B. badminton

C. football

C. volleyball

II. Read & match.

A

B

1. Nice khổng lồ see you again.

a. He is from Canadomain authority.

2. Can he play the piano?

b. Next Monday.

3. Where is Peter from?

c. Nice to lớn see you again, too.

4. What day is it today?

d. It is Wednesday.

5. When is your mother"s birthday party?

e. No, he can"t.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anmãng cầu. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It"s a school day. I go to school from Monday to lớn Friday. And I vì not go to lớn school at the weekkết thúc. On Monday afternoon, I go to lớn the English club. I go to lớn school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.