Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 có file nghe

quý khách hàng sẽ coi phiên bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem và download tức thì bạn dạng không thiếu của tư liệu trên đây (809.17 KB, 7 trang )


School:………..

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 2 có file nghe

Name: ……… KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG ANH LỚP 5Class: ………. NĂM HỌC: năm trước - 2015 – Thời gian: 40 phút

Marks: Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 Total

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen và number (1 pt)

Question 2. Listen & write T (True) or F (False) (1 pt)

1. Where’s the book? It’s in the bedroom. ...2. Is the desk in the livingroom? ...3. There is a cát in the bathroom. ...4. There are dolls in front of the TV. ...5. What’s wrong? I can’t find my pencil. ...

Question 3. Listen và draw the lines (1 pt) 1

F


(2)

Question 4. Listen & tiông chồng (1 pt):

Example:

1.

2. 3.

4. 5.

Question 5. Listen and complete (1 pt)

1. Where’s the sink? It’s in the …………..

2. There is a cat ……….. the sofa.

3. There are four ……….. next khổng lồ the sink.4. What’s wrong?

I can’t find my ………….

5. What can she do? She can ……….

PART II: Reading và writing. (15 minutes)


(3)

Example:

Where is the bed? It’s the bedroom

1. Where’s the stove? It’s in

2. What’s this? It’s a

3. There is a next to lớn the desk.


4. There are . on the table.

Question 7: Read and insert the missing letters in the gaps.Example:

Are there cats next lớn the chair?

1. Is there a TVon the tabl ?

2. Hit the ball & sit in the pi .

3. The fig is on the big t ig.

4. The dog & the rog are on the log.

Question 8: Read & write one or more words in each gap.

Example:

bedroom bathroom

bathroom kitchen

toilet bird

table TV


(4)

It is fun in the sun. I can run.

1. Stop the . It is by the mop.

2. Look at

3. What can she do? She can write the .

4. I can chopsticks.

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.

Example:

0. Is she a nurse ? Yes, she is. 1. vị you live? I live sầu in Xuyen Moc.

4. What’s ? I can’t find my pencil.

SPEAKING TEST

Part 1: Listen và repeat:

T reads or play the CD – Sts repeat.


(5)

Example 1:

Example 2:

………

Part 2: Point, ask and answer:

+ Teacher points và asks, student answers

(T points lớn the student book & ask students) Example 1:

- Where’s the ….? It’s in the ….

Xem thêm: What Does '1K' Or '1M' Mean? Full Information

- Is the bed in the bedroom? Yes, it is

- Is there a TV in the bathroom? No, there isn’t. - Are there stoves in the kitchen? Yes, there are.


(6)

- What’s wrong? I can’t find my pencil.……..

Part 3: Listen & comment: (Yes or No – True or False)

+ Teacher points và says, student replies Yes / No or True / False(T points lớn the student book and check students)

Example 1:

T: I can’t reach the bookself.S: False or No

Example 2:

T: There are two chairs và a sofa in the livingroom.
S: Yes or True

………

Part 4: Interview:

+ Teacher makes the questions.

+ Students answer.Questions:

1. What’s your name? My name’s Nga.2. How are you? I’m fine. Thank you.3. How old are you? I’m nine.

4. What’s this? It’s ……5. What’s that? It’s ……

6. Is this a …..? Yes, it is / no, it is not7. Is this a …..? Yes, it is / no, it is not8. Who’s she/he? She/he’s …….

9. Who are they? They’re ….

10. Where do you live? I live sầu in Xuyen Moc district

………
(7)

Part 2: Reading & writing.

Question 6. 1. kitchen 2. nhà vệ sinh 3. TV 4. telephones

Question 7. 1. e 2. t 3. w 4. f

Question 8. 1. top 2. hlặng 3. alphabet 4. use

Question 9. 1. where 2. telephone 3. bedroom 4. wrong

ANSWER KEY.I. LISTENING.

Question 1. 1. Bed 2.Lamp 3. Telephone 4. Sofa 5. Toilet

Question 2. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3.

1. It is fun in the sun. I can run.2. Stop the top. It is by the mop.3. The dog and the frog are on the log.4. The pin is in the thin fin.

5. Hit the ball & sit in the pitQuestion 4. 1. This is a pin.

2. There are two chairs và a sofain the livingroom.3. The mèo in under the chair.

4. I can ride a pony.5. He can speak English.


Tài liệu liên quan


*
de kiem tra 45 phut vat lý 10 Cb ( gồm ma tran va dap an) 4 2 54
*
đề đánh giá hk II gdcd 8 (2010-2011)teo ma trận và câu trả lời 4 647 4
*
25 đề thi thử ĐH môn tân oán 2015 có giải thuật với đáp án cụ thể 25 829 0
*
tuyển tập đề thi học sinh xuất sắc ngữ văn 8 gồm biểu điểm cùng lời giải 65 2 3
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 1 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học năm ngoái - năm nhâm thìn gồm tệp tin nghe với câu trả lời 10 745 4
*
Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 trường Tiểu học tập Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học năm ngoái - 2016 có file nghe với lời giải 10 662 2
*
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 Cmùi hương trình Smart Start bao gồm tệp tin nghe cùng lời giải 10 3 161
*
Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 4 trường Tiểu học tập Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học tập 2015 - năm 2016 tất cả tệp tin nghe và giải đáp 5 917 9
*
Đề soát sổ cuối học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 trường Tiểu học tập Nhật Quang, Hưng Yên năm học 2015 - năm 2016 gồm tệp tin nghe và lời giải 7 1 8
*
Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 7 gồm file nghe và đáp án 6 1 13
*


Tài liệu các bạn search tìm đã sẵn sàng chuẩn bị thiết lập về


(4.11 MB - 7 trang) - Tải Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Let"s go - Đề soát sổ học tập kì 2 môn Tiếng Anh có tệp tin nghe cùng lời giải
Tải bạn dạng không hề thiếu tức thì
×