Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 1

Bạn sẽ coi bản rút ít gọn của tài liệu. Xem với thiết lập tức thì bản không hề thiếu của tư liệu tại trên đây (98.63 KB, 10 trang )


ĐỀ ƠN THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚPhường 6

NĂM 2020 - 2021

MÔN TIẾNG ANH CĨ ĐÁPhường. ÁN

A. Đề đánh giá giữa kì 1 lớp 6 mơn Anh có đáp án

Chọn câu trả lời đúng trong số A , B, C , D để hoàn thành câu

1. I ____________________ the Ngoc Son Temple tomorrow .

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 1

A. is going to lớn visit

B. am visiting

C. am going to lớn visit

D. visit

2. It’s usually cold in the ____________ .

A. winter

B. spring

C. summer

D. fall

3. ____________ are you going lớn stay ? _ In a khách sạn .

A. What

4. How often does Phong watch television ?

A. Twice a day

B. For two days

C. On Sundays

D. A day twice

5. What are they doing now ?

A. They are going lớn watch a soccer match .

B. They watch a soccer match .

C. They are watching a soccer match .

D. They watching a soccer match .

6. Does Thu usually go swimming ___________ the summer ?

A. on

B. in

C. for

D. on

7. ____________ are they going to stay in Da Lat ? _ For a week .

A. How long

B. What

C. How often


8. My father sometimes ____________ lớn music .

A. is going to listen

B. is listening

C. listens

D. listen

9. Let ‘s _____________ lớn the movies .

A. going

B. go

C. khổng lồ go

D. to going

Đọc kỹ đoạn văn uống tiếp sau đây cùng vấn đáp những câu hỏi

Mrs Chi is working in the garden. She has a beautiful garden behind her house. There are a lot of flowers in the garden all year round. She usually puts flowers in the living room. She has many friends in Qui Nhon. Her friends are going khổng lồ visit her family next week. Mrs Chi often gives them a few flowers when they leave sầu her house .

1. What is Mrs Chi’s garden like ?

...

2. Are there always many flowers in her garden ?

...

3. Where does she usually put flowers ?


(4)

4. When are her friends going lớn visit her family ?

...

5. What does she often give sầu them when they leave her house ?

...

Đặt thắc mắc mang lại trường đoản cú gạch ốp chân


1. They are going lớn stay in Nha Trang for two days .

...

2. Nam plays badminton twice a week .

...

3. Thu is watching television now .

...

Dùng tự gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. It / often warm / the spring .

...

2. What / you / go / do / tomorrow morning ?

...

3. What about / stay / Hue / a week ?

...

ĐÁPhường ÁN


(5)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - C;


6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - B;

Đọc kỹ đoạn vnạp năng lượng tiếp sau đây và vấn đáp các câu hỏi

1 - It is a beautiful garden.

Xem thêm: Cdsht Là Gì ? Cdsht Nghĩa Là Gì

2 - Yes, there are.

3 - She puts them in the living room.

4 - Next week.

5 - She gives them a few flowers.

Đặt thắc mắc đến từ gạch ốp chân

1 - How long are they going lớn stay in Nha Trang?

2 - How often does Nam play badminton?

3 - What is Thu doing now?

Dùng trường đoản cú gợi nhắc viết thành câu hoàn chỉnh

1 - It is often warm in the spring.

2 - What are you going lớn vị tomorrow morning?

3 - What about staying in Hue for a week?


B. Đề thi tiếng Anh thân học kì 1 lớp 6 có đáp án

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)


(6)

1. A. vases B. dishes C. tables

2. A. books B. keys C. pots

3. A. stu dy B. u niform C. Mo nday

Choose the best option khổng lồ complete each sentence. Circle A, B or C.

4. There ___________ two pictures và a cloông chồng on the wall.

A. is

B. are

C. be

5. He _____________ his grandparents next weekend?

A. is visiting

B. visit

C. Is he visiting

6. We always cook meals in the ___________.


A. kitchen

B. bedroom

C. living room

7. In Mi"s house the tea table is in the middle of the living room. In my house, it is ___________ thesofa và the armchair.

A. between


(7)

C. next to

8. Ngoc talks a lot. She is a __________ girl.

A. funny

B. talkative

C. cheerful

9. My best frikết thúc is very ______. She cares about other people.

A. kind

B. shy

C. funny

10. My father _____________ to lớn work by bus every day.

A. goes

B. go

C. going

II. WRITING (2,5 ps)

Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1. They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ . / .

_________________________________________________________


(8)

_________________________________________________________

3. Does/ drive/ your/ you/ mother/ to lớn school/ ?

_________________________________________________________

4. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

5. I/ Tuesdays/ on/ English/ study

_________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences aretrue (T) or false (F). Circle T or F.

I have many good classmates, but my best friends are Vy & Thảo. Vy sits next lớn me, & Thảo sitsin front of us. Both of them are very smart & creative sầu. Vy is good at English, & Thảo is best atmaths. They help me a lot with my study. During break time, we often play many games khổng lồ gether.Our favourite is hide and seek. Thảo & I lượt thích science, so we join the school"s science club. Vy likesnhảy, so she is in the dance club. Vy often performs in front of the whole school at the beginningof each month, và we love watching her. I think I"m very lucky to lớn have sầu two best friends!

1. Mai is mainly taling about her school activities. T F

2. Mai, Vy and Thảo sit at the same table. T F

3. They don"t have any favourite game. T F

4. Mai"s friends help her to study. T F

5. Vy is not in the same club as Mai & Thảo. T F


(9)

Listen khổng lồ a girl talking about a person. Circle the best answer A, B orC.

1. Who is the author talking about?


A. Her friends B. Her neighbor C. Her best friend

2. Which of these sentences describes Mai?

A. Mai is short with long straight hair and a round face.

B. Mai is tall with short straight hair and a long face.

C. Mai is tall with long straight hair & a round face.

3. Which clothing does Mai lượt thích wearing?

A. T-shirts và skirts B. T-shirts and jeans C. Skirts and dresses

4. Which of the signs is Mai"s sign?

A. Virgo B. Libra C. Pisces

5. Why does the author lượt thích Mai?

A. Because she"s interesting. B. Because she"s friendly. C. Because she"s talkative.

Đáp án

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Tables 2- B. Keys 3- B. uniform


2. Vocabulary and grammar

4- B. Are 5- C. Is he visiting 6- A. kitchen

7- A. between 8- B. Talkative 9- A. kind 10- A. goes


(10)

1- They are playing games on the playground.

2- The students are playing now.

3- Does your mother drive sầu you to lớn school?

4- What are you looking at?

5- I study English on Tuesday.

III. Reading

1 – F 2 – F 3 – F 4 – T 5 – T

IV. Listening

1 – C 2 – C 3 – B 4 – B 5 – A

Mời độc giả bài viết liên quan tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây:

Những bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 nâng cao:
https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6


Tài liệu liên quan


*
31 đề thi demo đại học 2011 lịch trình new có đáp án 1 190 0
*
Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn Anh (công tác mới) gồm lời giải 3 722 2
*
Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 Cmùi hương trình mới có câu trả lời 7 1 16
*
Ngữ pháp và bài tập tiếng anh 9 tập 1 - chương trình mới- tất cả câu trả lời 155 4 4
*
BÀI TẬPhường TIẾNG ANH LỚPhường. 9 TẬPhường. 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ ĐÁP ÁN 123 565 0
*
Tải Bộ đề thi thân kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 20đôi mươi - 2021 - 5 Đề chất vấn giờ đồng hồ Anh lớp 8 giữa kì 1 công tác mới có câu trả lời 33 169 0
*
Tải Sở đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 - 5 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1 chương trình new gồm giải đáp 26 121 2
*
Tải Bộ 10 đề thi học kì 1 lớp 10 môn giờ Anh năm 2020 - 10 Đề thi tiếng Anh 10 học kì 1 chương trình new có đáp án 33 66 2
*
Tải Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 - Ôn thi cuối học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 3 công tác bắt đầu gồm câu trả lời 4 42 0
*
Tải Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm 20đôi mươi - 2021 - Đề kiểm tra giờ Anh lớp 6 giữa kì 1 lịch trình new có đáp án 10 357 4
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm kiếm đã sẵn sàng sở hữu về


(13.42 KB - 10 trang) - Tải Đề thi thân học tập kì 1 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 20trăng tròn - 2021 - Đề kiểm soát giờ Anh lớp 6 thân kì 1 công tác new có lời giải
Tải phiên bản không hề thiếu ngay lập tức
×