Get By On Là Gì

Nghĩa rộng:

Chỉ tạm thời đủ về tiền (câu 1); hoặc chỉ có tác dụng được các bước của bản thân ở tại mức trợ thời đồng ý được (câu 2) – to lớn just barely manage, financially (sentence 1) or with one’s work or responsibilities (sentence 2)

Tiếng Việt có những cần sử dụng tương tự:

Đủ sống, chỉ trọn vẹn sống, tàm nhất thời, tạm thời ổn…

Ví dụ: