Giải bài tập

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

+It+'s+theThis+is+the+first+time+I+have+seen+this+fillm=>I+haven't+taken+a+bath+since+monday=>">

các bài tập luyện viết lại câu thì ngày nay hoàn thành với thừa khứ đơn

We have sầu never eat this kind of food before

=> It "s the

This is the first time I have seen this fillm

=>

I haven"t taken a bath since monday

=>


*

1.It"s the first time I eat this kind of food.

Bạn đang xem: Giải bài tập

2.I have sầu never seen this film before.

3.It"s monday since I last took a bath.


*

1, The last time she kissed me was 5 months ago.

→ She hasn"t..........................................................

2, It is a long time since we last met.

→ We haven"t..........................................................

3, When did you have sầu it?

→ How long..............................................................

4, This is the first time I had such a delicious meal.

→ I haven"t............................................................

5, I haven"t seen hyên ổn for 8 days

→ The last...........................................................

6, I haven"t taken a bath since Monday.

→ It is......................................................................


Lớp 0 Tiếng anh
6
0
Gửi Hủy

1.She hasn"t kissed me for 5 months

2.we haven"t met for a long time

3.how long have sầu you have sầu it?

4.I haven"t had such a delicious meal before

5.the last time ,I saw him was 8 days ago

6.I last took a bath on monday( ko dùng được it isvị trạng trường đoản cú là for new áp dụng được it is+khoảng thời gian +since+subject+last +verb"phân từ 2" +object)

Tich cho mik nha . cực rõ ràng đó


Đúng 0

Bình luận (0)

1:killed me for 5 months

2:seen for a long time

3:vì you have it

4 ever had a delicous meal before

5:i saw her was 8 days ago

5


Đúng 0
Bình luận (0)

???


Đúng 0
Bình luận (0)

Viết lại câu không thay đổi nghĩa :

1) It is a long time since we last met.

→ We haven"t ....................................

2) When did you have sầu it ?

→ How long .....................

3) This is the first time I had such a delicious meal .

→ I haven"t ....................................................................

4) I haven"t seen him for 8 days .

→ The last......................................

5) I haven"t taken a bath since Monday.

→ It is.......................................................


Lớp 8 Tiếng anh Luyện tập tổng đúng theo
13
0
Gửi Hủy

1) It is a long time since we last met.

→ We haven"t seen for each other .

2) When did you have sầu it ?

→ How long have sầu you had it ?

3) This is the first time I had such a delicious meal .

→ I haven"t had such a delicious meal before .

4) I haven"t seen hlặng for 8 days .

→ The last time I saw hyên was 8 days ago .

5) I haven"t taken a bath since Monday.

Xem thêm: Những Truyện Cười Đêm Tân Hôn Vợ Chồng Trẻ, Truyện Cười Đêm Tân Hôn Vợ Chồng Trẻ

→ It is on Monday since I last took a bath .

Chúc bạn học giỏi .

*


Đúng 0
Bình luận (0)

1) It is a long time since we last met.

→We haven"tseen each other for a long time.

2) When did you have it ?

→How longhave you had it?

3) This is the first time I had such a delicious meal .

→I haven"thad such a delicious meal before.

4) I haven"t seen hyên ổn for 8 days .

→The lasttime I saw hlặng was 8 days ago.

5) I haven"t taken a bath since Monday.

→It is 6 dayssince I last took a bath.

Chúc quý khách học tốt

*


Đúng 0
Bình luận (0)

/vip/viethadeptrai1 and/vip/toimatnik lak 1 ng ak?


Đúng 0
Bình luận (0)
He+hasn't..................................................................................................................">

1. Viết lại câu không biến đổi nghĩa:

1) This is the first time he went abroad.=>

He hasn"t......................................................................................................................

2) She started driving 1 month ago.

=> She has.................................................................................................................

3) We began eating when it started lớn rain.

=> We have sầu................................................................................................................

4) I last had my hair cut when I left her.

=> I haven"t................................................................................................................

5) The last time she kissed me was 5 months ago.

=> She hasn"t.............................................................................................................

6) It is a long time since we last met.

=> We haven"t.............................................................................................................

7) When did you have sầu it ?

=> How long ...........................................................................................................?8) This is the first time I had such a delicious meal .

=> I haven"t................................................................................................................

9) I haven"t seen hlặng for 8 days.

=> The last ................................................................................................................

10) I haven"t taken a bath since Monday.

Xem thêm: Một Số Bạn Đang Đua Đòi Theo Lối Ăn Mặc Không Lành Mạnh, Hiện Nay Có Một Số Bạn Học Sinh Đua

=> It is ........................................................................................................................


Chuyên mục: Giáo Dục