Quá khứ của throw

Cách chia động từ bỏ throw rất giản đơn, Quý Khách buộc phải nhớ 3 dạng làm việc bảng thứ nhất để hoàn toàn có thể phân tách đụng từ bỏ đó sinh sống ngẫu nhiên thời như thế nào.Giờ chúng ta coi giải pháp phân chia cụ thể của cồn trường đoản cú throw làm việc bảng thứ hai chi tiết hơn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: THROW

Nguyên ổn thể Động danh từ Phân từ II
to lớn throw throwing thrown
Bảng chia đụng từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Bây Giờ đơn throw throw throws throw throw throw
Bây Giờ tiếp diễn am throwing are throwing is throwing are throwing are throwing are throwing
Quá khứ đơn threw threw threw threw threw threw
Quá khđọng tiếp diễn was throwing were throwing was throwing were throwing were throwing were throwing
Bây Giờ trả thành have sầu thrown have sầu thrown has thrown have thrown have thrown have thrown
Hiện tại ngừng tiếp diễn have sầu been throwing have sầu been throwing has been throwing have sầu been throwing have been throwing have been throwing
Quá khđọng hoàn thành had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown
QK chấm dứt Tiếp diễn had been throwing had been throwing had been throwing had been throwing had been throwing had been throwing
Tương Lai will throw will throw will throw will throw will throw will throw
TL Tiếp Diễn will be throwing will be throwing will be throwing will be throwing will be throwing will be throwing
Tương Lai hoàn thành will have thrown will have thrown will have thrown will have thrown will have sầu thrown will have sầu thrown
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been throwing will have been throwing will have sầu been throwing will have sầu been throwing will have sầu been throwing will have sầu been throwing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would throw would throw would throw would throw would throw would throw
Conditional Perfect would have sầu thrown would have sầu thrown would have sầu thrown would have thrown would have thrown would have sầu thrown
Conditional Present Progressive would be throwing would be throwing would be throwing would be throwing would be throwing would be throwing
Conditional Perfect Progressive would have been throwing would have sầu been throwing would have sầu been throwing would have been throwing would have been throwing would have sầu been throwing
Present Subjunctive throw throw throw throw throw throw
Past Subjunctive threw threw threw threw threw threw
Past Perfect Subjunctive had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown had thrown
Imperative throw Let′s throw throw