Shake up là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hocbong2016.net.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Shake up là gì

Conservatives needed a shake-up of the context before they could successfully introduce an interpretive sầu dimension based on economic criteria.
Most leading legal officials agreed that a more decisive shake-up of the prison system was necessary.
The history of political militancy seen through the eyes of individual teachers starts with the significance of the shake-up provoked by agrarian rekhung on teachers" politics.
If private enterprise had been concerned with a fiasco of this proportion there would have sầu been a major shake-up & heads would have rolled.
It was a thorough shake-up for those who had been rather dilly-dallying about the matter for the last twelve years.
In fact, what it implies is a complete shake-up of all the great problems which are central to our times.
But it might entail a considerable shake-up in the tradition và practice of the deployment of the building industry.
For a long time it has been inevitable, even if we vày not lượt thích it, that there must come a shake-up in industry.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên hocbong2016.net hocbong2016.net hoặc của hocbong2016.net University Press hay của các nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Tổng Số Hạt Proton Notron Và Electron Trong Nguyên Tử Của Một Nguyên Tố Là 13 ?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Điền Mẫu 08 Thông Tư 95, Tờ Khai Điều Chỉnh Thông Tin Đăng Ký Thuế Mẫu 08

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語