Street address là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hocbong2016.net.Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.
Bạn đang xem: Street address là gì

We chose to lớn geocode the commune of the home address during the 2-month period preceding the symptoms.
The person ontology models a human being with the basic person protệp tin (lượt thích name, situation, & age) và the tương tác information (like home address).
The questionnaire was sent by post khổng lồ the patient"s home address and included a cover letter by a physician from the hospital who had been involved in their care.
Surface travel is paid from prison lớn home address, the city where case was tried or lớn a convenient port.
Of these informal patients, some are already registered as electors in respect of their home address.
Forms & leaflets were also sent khổng lồ their spouses at their home address where this was practicable.
This period covers the visit khổng lồ the claimant"s home address và the subsequent assessment and payment processes.
In the process of searching for that information, the official discovers a home address different from the university town address.
Các ý kiến của các ví dụ ko trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên hocbong2016.net hocbong2016.net hoặc của hocbong2016.net University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Có Chân Mà Chẳng Biết Đi - Quanh Năm Suốt Tháng Nằm Ì Một Nơi

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tải Những Hình Ảnh Cuoi Vo Bung, Cười Vỡ Bụng Với Hình Ảnh Buồn Cười Nhất Trên Đời

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語