Tính danh động trạng

I.Nhận biết danh trường đoản cú, tính trường đoản cú, trạng trường đoản cú, cồn tự vào Tiếng Anh1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)2. Danh từ bỏ (NOUN)3. Động từ bỏ (VERB)4. Trạng tự (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ, tính từ bỏ, trạng trường đoản cú, hễ tự trong Tiếng Anh

1. Tính trường đoản cú (ADJECTIVE)

Tính từ thường hoàn thành bởi các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive sầu, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính trường đoản cú vào câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau đụng tự chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau những đại trường đoản cú bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave sầu + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận biết tính từ:

Thường bao gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active sầu, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Tính danh động trạng

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính trường đoản cú : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, xuất sắc hơn
CapableofCó thể
AwareofCó nhận thức về
Suspociousof Có nghi ngại về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ vươn lên là về
(Dis)satisfiedwith(ko) sử dụng rộng rãi với
LiableforChịu đựng trách rưới nhiệm về
Responsibleforchịu đựng trách rưới nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lượng để làm gì
ConcernedaboutQuyên tâm về
ExcitedaboutHứng thụ về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự sửa chữa thay thế tạm thời
TemporaryworkCông bài toán trợ thời thời
SubstantialIncreaseSự tạo thêm đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/upgrade xứng đáng kể

2. Danh từ (NOUN)

*
Vị trí của danh từ trong câu2.1. Vị trí của danh từ bỏ trong câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu làm chủ ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính tự ssinh hoạt hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận ra danh từ

Danh tự thông thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Lịch Sử 11 Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Đố Ai Nêu Lá Quốc Kì. Mê Linh Đất Cũ Còn Ghi Muôn Đời. Yếm, Khăn Đội Đá Vá Trời. Giặc Tô Mất Vía Rụng Rời Thoát Thân?

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: hễ từ+ er/or thành danh tự chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Crúc ý một vài Tính từ bỏ gồm phổ biến danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động từ bỏ (VERB)

Trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, cồn tự được phân chia thành:

3.1. Động từ bỏ To be

Động từ bỏ tobe bao gồm tất cả be, is, are, was, were, will be, has been, have sầu been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have sầu khổng lồ (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. kích hoạt verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: chất vấn tài liệu/kế hoạch/điều khoản hợp đồng.Reserve the right to_V: gồm quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu bán chạy phượt, khách hàng hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/hình thức bắt đầu.Represent the company/the organisation/the group: đại diện thay mặt cho công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký kết phù hợp đồngRenew a contract: gia hạn đúng theo đồngConfirm the reservation: xác nhận lại câu hỏi đặt chỗRetain the receipts: gìn giữ hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp cái gì cho aiAttribute s.t to lớn s.o: cho rằng vật gì là dựa vào ai. Ex: the company attributes its success khổng lồ the dedicated employees (chúng tôi này cho rằng sự thành công xuất sắc của mình là phụ thuộc gần như nhân viên tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: nhường nhịn nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trlàm việc nênAppear: nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận ra trạng từ

Trạng từ chỉ thể phương pháp (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ bao gồm đuôi _ly tuy thế là tính tự nlỗi daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly nhưng lại là trạng tự như fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng trường đoản cú trong câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really lượt thích youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.