Tính từ của develop

Cách chia động trường đoản cú develop rất dễ dàng, quý khách đề nghị ghi nhớ 3 dạng sinh sống bảng thứ nhất nhằm có thể phân tách cồn tự đó nghỉ ngơi ngẫu nhiên thời nào.Giờ các bạn xem cách chia chi tiết của cồn tự develop nghỉ ngơi bảng thứ hai cụ thể hơn về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: DEVELOP

Nguyên thể Động danh từ Phân tự II
to lớn develop developing developed
Bảng phân chia rượu cồn từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Lúc Này đơn develop develop develops develop develop develop
Lúc Này tiếp diễn am developing are developing is developing are developing are developing are developing
Quá khứ đơn developed developed developed developed developed developed
Quá khứ tiếp diễn was developing were developing was developing were developing were developing were developing
Hiện tại hoàn thành have sầu developed have sầu developed has developed have developed have sầu developed have sầu developed
Lúc Này xong xuôi tiếp diễn have sầu been developing have sầu been developing has been developing have sầu been developing have sầu been developing have sầu been developing
Quá khứ đọng hoàn thành had developed had developed had developed had developed had developed had developed
QK ngừng Tiếp diễn had been developing had been developing had been developing had been developing had been developing had been developing
Tương Lai will develop will develop will develop will develop will develop will develop
TL Tiếp Diễn will be developing will be developing will be developing will be developing will be developing will be developing
Tương Lai hoàn thành will have sầu developed will have developed will have developed will have developed will have developed will have sầu developed
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been developing will have been developing will have been developing will have sầu been developing will have been developing will have sầu been developing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would develop would develop would develop would develop would develop would develop
Conditional Perfect would have developed would have sầu developed would have developed would have developed would have sầu developed would have developed
Conditional Present Progressive would be developing would be developing would be developing would be developing would be developing would be developing
Conditional Perfect Progressive would have been developing would have been developing would have been developing would have been developing would have sầu been developing would have sầu been developing
Present Subjunctive develop develop develop develop develop develop
Past Subjunctive developed developed developed developed developed developed
Past Perfect Subjunctive had developed had developed had developed had developed had developed had developed
Imperative develop Let′s develop develop